Deprecated: Function split() is deprecated in /home/vndic/public_html/index.php on line 22
built
Add Favorite | Make Homepage | FAQ | Contact  VNDic On MobileNEW

Search


Adjacent words


built

  built
danh từ, (bất qui tắc) động từ built,
danh từ
 • sự xây dựng
 • kiểu kiến trúc
 • khổ người tầm vóc
  • man of strong build
   người có tầm vóc khoẻ
  • to be of the same build
   cùng tầm vóc
(bất qui tắc) động từ built
/bilt/
 • xây, xây dựng, xây cất; dựng nên, lập nên, làm nên
  • to build a railway
   xây dựng đường xe lửa
  • to build a new society
   xây dựng một xã hội mới
  • birds build nests
   chim làm tổ
 • Idioms
  1. to build into
   • xây gắn vào, gắn vào (tường)
  2. to build on (upon)
   • dựa vào, tin cậy vào
    • to build on somebody's promises
     dựa vào lời hứa của ai
    • I build on you
     tôi tin cậy vào anh
  3. to build up
   • xây lấp đi, xây bít đi, xây kín đi
    • those doors were build up
     những cửa ra vào kia bị xây bít lại
   • xây dựng dần dần nên
    • to build up a reputation
     xây dựng dần tiếng tăm
   • tập họp lại, gom lại, tích lại (những cái cần để làm việc gì)
  4. to be build in
   • có nhà cửa dinh thự bao bọc xung quanh
   
  Copyright © 2007 by www.vndic.org, All rights reserved. English Vietnamese French Online Dictionary - Tu Dien Truc Tuyen Anh Phap Viet Co Phat Am. Dictionary data are collected from various sources, including Jdict by Ho Ngoc Duc, FOLDOC by Denis Howe, London and WordNet by Princeton University, NJ, USA. All logos and trademarks are copyrighted from their respective owners. Privacy Policy