Deprecated: Function split() is deprecated in /home/vndic/public_html/index.php on line 22
moyen
Add Favorite | Make Homepage | FAQ | Contact  VNDic On MobileNEW

Search


Adjacent words


moyen

moyen
tính từ, danh từ giống đực,
tính từ
 • giữa
  • Oreille moyenne
   (giải phẫu) tai giữa
 • trung bình, trung, vừa
  • Taille moyenne
   vóc người trung bình
  • Résultats moyens
   kết quả trung bình
  • Température moyenne
   nhiệt độ trung bình
  • Moyenne noblesse
   quý tộc vừa, trung quý tộc
  • Ondes moyennes
   sóng trung
  • D'âge moyen
   ở tuổi trung niên
 • phản nghĩa Extrême, excessif. Enorme, immense, minuscule. Exceptionnel, génial
  danh từ giống đực
  • phương tiện, cách
   • Moyens de transport
    phương tiện vận chuyển
   • Il y a plusieurs moyens de...
    có nhiều cách để...
  • tư liệu
   • Moyens de production
    tư liệu sản xuất
   • Moyens de consommation
    tư liệu tiêu dùng
  • (số nhiều) năng khiếu
   • Elève qui manque de moyens
    học sinh thiếu năng khiếu
  • (số nhiều) khả năng tài chính
   • Vivre selon ses moyens
    sống tùy theo khả năng tài chính của mình
  • (luật học, pháp lý) lý lẽ, lý do
   • Moyens de défense
    lý lẽ bào chữa
   • au moyen de; par le moyen de
    nhờ có bằng cách
   • employer les moyens du bord
    có gì dùng nấy
   • pas moyen!
    chịu thôi! chẳng có cách gì!
 
Copyright © 2007 by www.vndic.org, All rights reserved. English Vietnamese French Online Dictionary - Tu Dien Truc Tuyen Anh Phap Viet Co Phat Am. Dictionary data are collected from various sources, including Jdict by Ho Ngoc Duc, FOLDOC by Denis Howe, London and WordNet by Princeton University, NJ, USA. All logos and trademarks are copyrighted from their respective owners. Privacy Policy