Deprecated: Function split() is deprecated in /home/vndic/public_html/index.php on line 22
sensitive
Add Favorite | Make Homepage | FAQ | Contact  VNDic On MobileNEW

Search


Adjacent words


sensitive

  sensitive
tính từ
 • có cảm giác; (thuộc) cảm giác
 • dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc; nhạy cảm
  • sensitive to cold
   dễ bị lạnh, yếu chịu lạnh
 • nhạy
  • sensitive scales
   cân nhạy
  • sensitive paper
   giấy (ảnh) bắt nhạy
  • a sensitive ear
   tai thính
  • sensitive market
   thị trường dễ lên xuống bất thường
danh từ
 • người dễ bị thôi miên
 
Copyright © 2007 by www.vndic.org, All rights reserved. English Vietnamese French Online Dictionary - Tu Dien Truc Tuyen Anh Phap Viet Co Phat Am. Dictionary data are collected from various sources, including Jdict by Ho Ngoc Duc, FOLDOC by Denis Howe, London and WordNet by Princeton University, NJ, USA. All logos and trademarks are copyrighted from their respective owners. Privacy Policy